Sist endret: 04.10.2019

  • FERDIG/BREDDET
  • UNDER PILOTERING
  • UNDER UTVIKLING
  • UNDER PLANLEGGING
  • UKJENT/INNFØRES IKKE/AVTALE HEVET
A.
DIGITAL DIALOG

KORT BESKRIVELSE AV FUNKSJONEN

Fire tjenester på helsenorge.no som gjør at pasient trygt kan kommunisere med sin fastlege. Tjenestene er «bestill time», «forny resept», «start e-konsultasjon» og «kontakt legekontoret». Fastlegene kommuniserer via sitt eget journalsystem. Innføres gradvis fra våren 2016.

INFODOC

SYSTEM X / HOVE

CGM JOURNAL

LEVERINGSDATO
18.08.2018

ASPIT

B.
E-OVERFØRING FASTLEGEJOURNAL

KORT BESKRIVELSE AV FUNKSJONEN

Løsning for sikker, rask og enkel overføring av journaler mellom fastleger. Innføres våren 2016.

INFODOC

SYSTEM X / HOVE

CGM JOURNAL

LEVERINGSDATO
31.10.2016

ASPIT

C.
STANDARDISERTE MAPPINGTABELLER FOR NKL

KORT BESKRIVELSE AV FUNKSJONEN

Standardiserte mappingtabeller for Norsk Laboratoriekodeverk. Grunnleggende funksjonalitet som gjør det lettere å sammenligne svar på analyser. Forbedrer kvaliteten på behandlingen gjennom bedre oversikt over pasientens prøvesvar over tid. Innføres gradvis fra våren 2016.

INFODOC

SYSTEM X / HOVE

CGM JOURNAL

LEVERINGSDATO
21.04.2016

ASPIT

D.
MELDINGSOVERVÅKING

KORT BESKRIVELSE AV FUNKSJONEN

Funksjonalitet i journalsystemene som gjør at fastlegen får lettere oversikt over meldingsutvekslingen. Bidrar til å sikre at meldinger kommer frem til mottaker.

INFODOC

SYSTEM X / HOVE

CGM JOURNAL

LEVERINGSDATO
29.09.2017

ASPIT

F.
LEGEMIDDELBEHANDLING

KORT BESKRIVELSE AV FUNKSJONEN

Funksjonalitet i journalsystemet som gjør det lettere å identifisere og oppdatere legemiddellistene til de pasientene med fire eller flere legemidler. Innføres 2016/2017.

INFODOC

SYSTEM X / HOVE

CGM JOURNAL

LEVERINGSDATO
23.08.2018

ASPIT

G1A.
OVERSIKT/RAP. INFLUENSAVAKSINE

KORT BESKRIVELSE AV FUNKSJONEN

Funksjonalitet i journalsystemet som gir bedre rapportering fra legekontoret for å gi nødvendige data til styrings- og kvalitetsformål. Verktøy for å fange opp pasienter i risikogruppen, og oversikt over hvem som har mottatt vaksine og ikke mottatt.

INFODOC

SYSTEM X / HOVE

CGM JOURNAL

ASPIT

G1B.
OVERSIKT/RAP. DIABETES

KORT BESKRIVELSE AV FUNKSJONEN

Utvikle EPJ funksjonalitet for å sikre god oppfølging av diabetespasienter, ved bruk av Nokulus diabetesskjema til bruk i diabetes årskontroller for å sikre kvalitet i oppfølgingen.

INFODOC

SYSTEM X / HOVE

CGM JOURNAL

ASPIT

G1C.
OVERSIKT/RAP. PNEUMOKOKKVAKSINE

KORT BESKRIVELSE AV FUNKSJONEN

Funksjonalitet i journalsystemet som gir bedre rapportering fra legekontoret for å gi nødvendige data til styrings- og kvalitetsformål. Verktøy for å fange opp pasienter i risikogruppen, og oversikt over hvem som har mottatt vaksine og ikke mottatt.

INFODOC

SYSTEM X / HOVE

CGM JOURNAL

ASPIT

G2A.
DIAGNOSESPESIFIKKE SYKDOMSLENGDER

KORT BESKRIVELSE AV FUNKSJONEN

Regjeringen ønsker større forutsigbarhet og mer likebehandling i sykmeldingsprosessen ved å innføre anbefalte/veiledende sykmeldingsperioder, men hvor legens beslutning veier tyngst.

INFODOC

SYSTEM X / HOVE

CGM JOURNAL

LEVERINGSDATO
23.03.2018

ASPIT

H.
FORBEDRING AV SAMSTEMMINGSVERKTØY FOR LEGEMIDDELLISTER

KORT BESKRIVELSE AV FUNKSJONEN

Forenklinger av funksjonalitet i journalsystemet som gjør det enklere å hente opp legemiddellisten til pasienten og oppdatere denne. Avtale om forvaltning av samstemmingsverktøyet er inngått og i drift fra 01.01.2016.

INFODOC

SYSTEM X / HOVE

CGM JOURNAL

LEVERINGSDATO
01.06.2013

ASPIT

I.
FORENKLE UTFYLLING/AJOURFØRING AV FELT FOR «TIDLIGERE SYKDOMMER» I EPJ

KORT BESKRIVELSE AV FUNKSJONEN

Forenklinger av funksjonalitet i journalsystemet som gjør det enklere å fylle ut felt for tidligere sykdommer.

INFODOC

SYSTEM X / HOVE

CGM JOURNAL

ASPIT

J.
OVERVÅKINGSVERKTØY FOR REKVIRERTE RADIOLOGISKE, CYTOLOGISKE OG HISTOLOGISKE UNDERSØKELSER

KORT BESKRIVELSE AV FUNKSJONEN

Overvåkningsverktøy for rekvirerte radiologiske, cytologiske og histologiske undersøkelser. Et overvåkingssystem for elektronisk sendte undersøkelser, hvor man ser at svar på eksterne undersøkelser er kommet tilbake.

INFODOC

SYSTEM X / HOVE

CGM JOURNAL

ASPIT

G2B.
PRAKSISPROFIL

KORT BESKRIVELSE AV FUNKSJONEN

1. identifisere personer med store og sammensatte behov slik at disse kan vurderes for strukturert tverrfaglig oppfølging (risikokartlegging).
2. Gi fastleger en bedre oversikt over egen praksis som ledd i deres eget generelle kvalitetsarbeid (praksisprofil).
3. gi fastleger og myndigheter mulighet til å bruke anonyme data til sammenligninger, ivaretagelse av et forsvarlig helsetilbud og faglig utvikling av fastlegetjenesten (rapportering).

INFODOC

SYSTEM X / HOVE

CGM JOURNAL

ASPIT

4.1
HELSEFAGLIG DIALOG

KORT BESKRIVELSE AV FUNKSJONEN

Bruk av Helsefaglig dialog til samhandling om en spesifikk pasient vil bidra til enklere samhandling mellom helsepersonell. Henvendelsene kan utføres uten at begge parter må være tilgjengelig samtidig. Kvaliteten blir også bedre ved at kommunikasjonen automatisk kan dokumenteres i pasientens journal.

INFODOC

SYSTEM X / HOVE

CGM JOURNAL

ASPIT

4.3
MELDING MED VEDLEGG

KORT BESKRIVELSE AV FUNKSJONEN

Funksjonalitet i journalsystemet som gjør det mulig å sende meldinger med vedlegg. Det er behov for vedlegg i pdf-format, men også andre filformater som jpg. Vedlegg kan sendes med dialogmeldinger, henvisninger, epikriser og prøvesvar.

INFODOC

SYSTEM X / HOVE

CGM JOURNAL

LEVERINGSDATO
23.03.2018

ASPIT

4.4
BILDE I EPJ

KORT BESKRIVELSE AV FUNKSJONEN

Funksjonalitet i journalsystemet som gjør det mulig å integrere foto som del av dokumentasjon i EPJ. Behov for å laste effektivt og sikkert inn i journal fra kamera, og mulighet for redigering og visninger i EPJ.

INFODOC

SYSTEM X / HOVE

CGM JOURNAL

ASPIT

4.6
INNRAPPORTERING FRA AVTALESPESIALISTER (NPR)

KORT BESKRIVELSE AV FUNKSJONEN

Forenkle innrapportering fra avtalespesialister til NPR og KUHR.

INFODOC

SYSTEM X / HOVE

CGM JOURNAL

ASPIT

INNFØRING OG IBRUKTAGELSE AV PROSJEKTER

KORT BESKRIVELSE AV FUNKSJONEN

Kommer…

INFODOC

SYSTEM X / HOVE

CGM JOURNAL

ASPIT

MELDINGSUTVEKSLING – BEDRE STØTTE TIL LEGEKONTOR VED TJENESTEBASERT ADRESSERING

KORT BESKRIVELSE AV FUNKSJONEN

Kommer…

INFODOC

SYSTEM X / HOVE

CGM JOURNAL

ASPIT

PRIMÆRHELSETEAM

KORT BESKRIVELSE AV FUNKSJONEN

Kommer…

INFODOC

SYSTEM X / HOVE

CGM JOURNAL

ASPIT

TILGANG TIL ARBEIDSGIVERREGISTER FRA EPJ

KORT BESKRIVELSE AV FUNKSJONEN

Kommer…

INFODOC

SYSTEM X / HOVE

CGM JOURNAL

ASPIT

MULIGHET FOR Å ENDRE VARIGHET PÅ ANTIBIOTIKARESEPT

KORT BESKRIVELSE AV FUNKSJONEN

Kommer…

INFODOC

SYSTEM X / HOVE

CGM JOURNAL

ASPIT

AUTOMATISK UTFYLLING AV FØRSTE FRAVÆRSDAG I SYKEMELDINGEN VED INNHETING FRA NAV TIL EPJ

KORT BESKRIVELSE AV FUNKSJONEN

Kommer…

INFODOC

SYSTEM X / HOVE

CGM JOURNAL

ASPIT

INTEGRASJON OG SYNKRONISERING AV KRITISK INFORMASJON MELLOM KJERNEJOURNAL OG EPJ

KORT BESKRIVELSE AV FUNKSJONEN

Kommer…

INFODOC

SYSTEM X / HOVE

CGM JOURNAL

ASPIT

INTEGRASJON SYSVAK

KORT BESKRIVELSE AV FUNKSJONEN

Kommer…

INFODOC

SYSTEM X / HOVE

CGM JOURNAL

ASPIT

STRUKTURERT INFORMASJON I EPJ, HENVISNING 2.0 – HENVISNINGSVEILEDEREN

KORT BESKRIVELSE AV FUNKSJONEN

Kommer…

INFODOC

SYSTEM X / HOVE

CGM JOURNAL

ASPIT

PLL (PASIENTENS LEGEMIDDELLISTE) OG SFM (SENTRAL FORSKRIVNINGSMODUL)

KORT BESKRIVELSE AV FUNKSJONEN

Kommer…

INFODOC

SYSTEM X / HOVE

CGM JOURNAL

ASPIT

DIGITAL SKJEMALØSNING

KORT BESKRIVELSE AV FUNKSJONEN

Kommer…

INFODOC

SYSTEM X / HOVE

CGM JOURNAL

ASPIT